Tỉnh Hội Nam Định tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác Hội các cấp

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020, Tỉnh Hội Nam Định đã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác hội các cấp. Căn cứ vào tài liệu của Trung ương Hội và thực tiễn công tác hội 15 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Hội đã biên soạn tài liệu với 5 chuyên đề chính và những biểu mẫu thiết thực phục vụ cho công tác hội cơ sở, đóng thành sách coi như là “cẩm nang công tác hội” phát đến tận cấp hội cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các huyện Xuân Trường, Ý Yên và thành phố Nam Định đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ từ phó chủ tịch hội xã, phường, thị trấn trở lên. Đã có 353 cán bộ làm công tác hội các cấp trong đó 100% chủ tịch hội cấp xã đã được tập huấn trong đợt này. Tỉnh hội đã cử cán bộ xuống huyện, thành phố để trực tiếp truyền đạt nội dung. Việc tập huấn cho cán bộ làm công tác hội các cấp đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng và thống nhất phương pháp công tác hội trong toàn tỉnh mang tính chuyên nghiệp hơn, góp phần thiết thực vào việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh lớp tập huấn


Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội khai mạc hội nghị tập huấn

Đồng chí Phạm Tuấn Bảo – Phó Chủ tịch Tỉnh Hội truyền đạt chuyên đề Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Đồng chí Phạm Văn Hân – Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh Hội truyền đạt chuyên đề Công tác Tuyên truyền, Thi đua Khen thưởng.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

                                                                                              KIỂM PHẠM – Tỉnh hội Nam Định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ