Tỉnh hội Nam Định chỉ đạo chặt chẽ việc sáp nhập Hội sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp cơ sở

Thực hiện nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tỉnh Nam Định có 3 huyện có xã sáp nhập là Ý Yên, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Ngay khi có nghị quyết của UBTV Quốc Hội và chủ trương của tỉnh, thường trực tỉnh hội đã có công văn chỉ đạo và hướng dẫn các huyện quy trình tổ chức sáp nhập theo đúng nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và là tổ chức hội có hướng dẫn sớm nhất trong toàn tỉnh. Các huyện hội đã phối hợp với phòng Nội Vụ, Văn phòng UBND huyện để thực hiện các quy trình sáp nhập trình UBND Huyện ra quyết định.
Thường trực các huyện hội đã trực tiếp xuống các xã làm việc với Đảng ủy, UBND xã và hội các xã để xắp xếp nhân sự Ban chấp hành, các chức danh lãnh đạo hội và các thủ tục khác liên quan đến hội viên và quĩ hội. Sau khi có quyết định sáp nhập, hội các xã mới đều tổ chức đại hội theo đúng qui định.  Chỉ trong tháng 2/2020 tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập tứ 6 xã còn 3 xã mới là : Hội xã Thắng Hải huyện Nghĩa Hưng, Hội xã Hải An Hải Hậu và hội thị trấn Lâm huyện Ý Yên và đã đi vào nề nếp hoạt động. Đến nay Nam định có 226 hội cấp xã phủ kín các đơn vị hành cính trong tỉnh.
Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ